+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал.Това ще ви позволи да се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите ви цели.
Това не само ще ви улесни, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на вашите служители.


Административни услуги – ЛС

Отдел "Личен състав" е отговорен за процесите, свързани с персонала - от първоначалния подбор на кадри, през оформянето на документите по постъпване, издаване на документи за осигурителен стаж и доход, нужни на работника по време на работата в предприятието, до коректното документиране на прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка. Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на вашите служители в перфектно състояние.

Услугите, които предлагаме са:

 • изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;
 • регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) - по електронен път;
 • изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
 • поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
 • изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
 • изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
 • изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.);

Обработка на работни заплати - ТРЗ

Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.

Това включва:

 • обработка на променливата месечна ТРЗ информация - допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. - това става по утвърден присъствен график;
 • отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера - промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
 • организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.; 

След като се обработи входящата информация, нашите ТРЗ-специалисти ще изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.
   

Ние Ви предлагаме цялостен мениджмънт на работните заплати – поддържане на лични досиета, изготвяне на ведомост и фишове за заплати, платежни нареждания за данъци и осигуровки към бюджета, информация за осигурените лица и внесените осигуровки по образец (декларация 1 и декларация 6). Винаги можете да разчитате и на нашите специалисти при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

  

Услугите, които извършваме месечно за нашите клиенти са:

 • Консултации относно формата на наемане на персонала;
 • Изготвяне на трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление);
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на документи по прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране;
 • Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения;
 • Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски;
 • Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП;
 • Поддържане на лични досиета на персонала;
 • Консултации по конкретни казуси.

Ако тази услуга Ви интересува и имате нужда от повече информация за нейната цена, посете нашата секция "Цени".      

Ако все още не сте сигурни дали искате да възложите управлението на процесите по администриране на възнагражденията на персонала на вашето дружество на външна компания, ето ви още 10 причини за това:

 1. По-ниски оперативни разходи и разходи за заплащане на възнаграждения на служители от отдел "ЛС и ТРЗ";
 2. Възможност за преструктуриране на разходите и превръщането им от постоянни в променливи като заплащате само това, което реално сте ползвали през месеца;
 3. Възлагате спомагателните дейности на външни компании и се съсредоточавате върху основния си бизнес;
 4. Възможност да ползвате екип с много по-високо ниво на опит, знание и възможност за консултации по сложни казуси, с които не бихте се справили във вашия вътрешен колектив;
 5. Освобождаването на вътрешни ресурси дава възможност те да бъдат използвани по-ефективно в дейността на дружеството;
 6. Спестявайки разходи чрез аутосорсинг, имате възможност за натрупване на буферен капитал - за непредвидени ситуации;
 7. Чрез делегиране на отговорности на външни изпълнители, компаниите могат да се освободят от функции, които трудно се управляват и контролират, като същевременно извличат ползи от тях;
 8. Много компании възлагат на външни изпълнители дейности, за да получат достъп до ресурси, които не са налични вътрешно;
 9. Аутсорсинга помага на компаниите да намалят риска;
 10. Някои компании използват аутсорсинга, за да разширят бизнеса си и да получат достъп до нови пазарни зони.

Имате въпроси, свържете се с нас.

Мнения