+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Данъчни закони

 • Закон за данък върху добавената стойност [отвори]
 • Правилник за прилагане на данък върху добавената стойност [отвори]
 • Закон за корпоративното подоходно облагане [отвори]
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица [отвори]
 • Закон за акцизите и данъчните складове [отвори]
 • Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове [отвори]
 • Закон за местните данъци и такси [отвори]
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс [отвори]
 • Закон за националната агенция за приходите [отвори]
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки [отвори]

- Приложение № 1 към чл.8, т.1 от ЗБДОО [отвори]

- Приложение № 2 към чл.13 от ЗБДОО [отвори]

Труд и осигуряване

 • Кодекс на труда [отвори]
 • Кодекс за социално осигуряване [отвори]
 • Наредба за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски [отвори]
 • НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица [отвори]
 • НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица [отвори]
 • Наредба за медицинската експертиза [отвори]
 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки [отвори]
 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране [отвори]

Други

 • Закон за счетоводството [отвори]
 • Търговски закон [отвори]
 • Закон за търговския регистър [отвори]
 • Закон за задълженията и договорите [отвори]
 • Закон за ограничаване на плащанията в брой [отвори]
 • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията [отвори]
 • Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) [отвори]
 • Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България [отвори]
 • Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства [отвори]
 • Наредба за командировките в страната [отвори]
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина [отвори]

Мнения