+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Молбата за постъпване е един от първите документи в личното досие на всеки работник. Попълва се преди постъпване на работа и се резюлира от съответното длъжностно лице.

Ако работника започва работа за първи път и няма издадена досега трудова книжка, първият работодател е длъжен да го снабди с такава. Това обстоятелство се декларира с Декларация за започване на първа работа.

Ако работникът разполага вече с трудова книжка, той трябва да я предаде на работодателя за нанасяне на необходимите данни във връзка с трудовото правоотношения. След това тя може да се съхранява у работника или в личното му досие. За съхранение на трудовата книжка от работодателя, той трябва да има писмено съгласие от работника - Декларация за съхранение на трудова книжка.

Трудовият договор е основния документ, удостоверяващ трудови взаимоотношения. Той се сключва задължително в писмена форма. В практиката се използват най-разнообразни видове трудови договори, но за всички има набор от минимално изискуеми реквизити по КТ. Можете да ги видите в следния примерен трудов договор.

При промяна в обстоятелствата, касаещи трудовите правоотношения се съставя допълнително споразумение към трудов договор, което също задължително е в писмена форма. Може да се променя основанието на договора, срока на договора, длъжността, възнаграждението, размера на отпуските и т.н.

Отчетността на графика на присъствията е много важно. В него се отбелязват всички отработени дни от работниците, както и отсъствията по различни причини - отпуск (платен или неплатен), болнични и др. Освен това е и задължителен документ, изискван от проверяващите органи от Инспекция по труда. Може да се води в различни форми, важно е съдържанието. Примерна присъствена форма можете да видите тук. Ако работите със сумирано отчитане на работното време, то трябва да се ползва форма, отчитаща и извънредния труд.

Ползването на платените годишни отпуски от работници става само след подаване на Молба за ползване на платен отпуск и разрешение от прекия ръководител.

Ползването на неплатен отпуск, когато се налага (липса на право на ползване платен отпуск, използвани всички полагаеми дни и т.н.), както и по желание на работника също става след подаване на Молба за ползване на неплатен отпуск.

При нарушаване на трудовата дисциплина се прави доклад, съдържащ информация за нарушението. Той се изготвя от прекия ръководител на провинилият се работник или ръководителя на обекта/предприятието. Дава се възможност за даване на писмени обяснение от работника и след това се взима решение за налагане на дисциплинарно наказание. Съгласно чл.188 от КТ дисциплинарните наказания са три - забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание. Нарушенията на трудовата дисциплина са подробно описани в чл.187 от КТ. Нарушенията на трудовата дисциплина, за които може да се налага направо най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение, са описани в чл. 190 на КТ. Наказанието се налага с мотивирана Заповед за налагане на дисциплинарно наказание . Заповедта се връчва лично на лицето срещу подпис. При отказ за подписване, това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели. Ако лицето не е явило в предприятието, заповедта се изпраща по пощата с обратна разписка на постоянния адрес.

Молбата за напускане се подава от работника на основание чл. 326 ал.1 от КТ. Законовото предизвестие е 30 дни.

Работодателят също може да предприеме действия по прекратяване на трудовото правоотношение. В този случай той връчва Уведомление за прекратяване на трудово правоотношение.

Прекратяването на трудовия договор е писмено, чрез издаване на заповед (акт) за прекратяване на трудовите правоотношения. Тази заповед може да варира като форма, но има необходими реквизити, които трябва да се спазват. Вижте примерна заповед за прекратяване на трудов договор.

При прекратяване на трудови правоотношения, трудовата книжка се оформя, подписва и подпечатва от работодателя и се връща на работника. Това също се удостоверява с Декларация за връчване на трудовата книжка при напускане.

Съгласно чл.5 ал.7 от КСО работодателят е длъжен безплатно да издава документи, удостоверяващи осигурителен стаж и осигурителен доход, след писмено искане от страна на работника. Това писмено искане е в свободен текст, като може да се оформи и като декларация.

ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Ако изплащате доходи по извънтрудови правоотношения на самоосигуряващи се лица, то не сте задължени да удържате никакви осигуровки и данъци за сметка на лицето.

Не се дължат осигуровки и ако сумата по гражданския договор след намаляване на необходимо-присъщите разходи и по-малка или равна на една месечна минимална работна заплата.

Ако се сключи граждански договор с пенсионер, се дължат само вноски за здравно осигуряване. Удостоверяването на това обстоятелство става с декларация.

Ако изпълнителят по граждански договор има и други доходи през месеца и възнаграждението по текущия договор заедно с тях надхвърля максималния размер на осигурителния доход за месеца (2000 лв.), то осигуровки се удържат за разликата между другите доходи и 2000 лв.

Всички тези обстоятелства се посочват в Декларация, която изпълнителят по договора попълва и представя пред възложителя.

ИЗДАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ

Искане обр.ОК-1 - Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице и на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Искане обр.ОК-2 - Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение.

Искане обр.ОК-3 - Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице.

Искане обр.ОК-4 - Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник.

ДОКУМЕНТИ във връзка с изплащане на ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ в СИЛА от 01.08.2018

Формуляри, попълвани от осигурените лица и представяни пред работодателя:

Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове. Това приложение се попълва при получаване на обезщетение за първи път и все още не е декларирана сметка в НОИ. Такова приложение се попълва и при смяна на сметката за изплащане на обезщетенията. Формуляра се използва при деклариране на обстоятелствата по изплащане на обезщетение за бременност и раждане - прилага към третия болничен от 135-дневния период за бременност и раждане. (Този болничен лист се издава от личния лекар на бебето).

Приложение № 2 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни. Това приложение се попълва след изтичане на 135-те дни на обезщетението за бременност и раждане, за периода до 410 дни (обикновено около първата годинка на бебето). Към него се прилага и акт за раждане на детето.

Приложение № 2а Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка  до 410 календарни дни

Приложение № 3 - Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл.53в ал.2 от КСО, до 15 календарни дни. Това приложение се попълва за ползване на 15 дни отпуск за раждане на дете. Обезщетението се изплаща на бащата, считано от датата на изписване на бебето от лечебното заведение. Към него се прилагат удостоверение от болницата за датата на изписване и Приложение № 1, ако досега не е била декларирана сметка за изплащане на парични обезщетения в НОИ от страна на бащата.

Приложение № 4 - Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни. Това приложение се попълва от бащата/осиновителя за гледане на детето след навършване на 6-месечна възраст на детето, до изтичане на 410-дни на обезщетението за бременност и раждане, когато майката се откаже от правото си на обезщетение и желае да се върне на работа. Това прехвърляне е обратимо, т.е. ако преди изтичане на обезщетението майката желае да прекъсне работа и да продължи да се грижи за детето си - няма проблем да го направи. Това се регламентира в чл. 50 ал.7 от КСО и се изплаща обезщетение на бащата в същите размери, каквито са предвидени за майката.

Приложение № 5 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в ал.1 КСО.

Приложение № 5a Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основане чл.53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Приложение № 6 - за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

Приложение № 7 за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО Това приложение се попълва след изтичане на 410-те дни на обезщетението за бременност и раждане и започва периода на обезщетение за гледане на малко дете до 2 год. Към него се прилага и акт за раждане на детето.

Приложение № 8 за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за  отглеждане на дете до 2-годишна възрастна основание чл. 54 от КСО  Това приложение се попълва, когато майката получаваща обезщетение за гледане на дете до 2 год., възобнови трудовата си дейност и желае да получава половината майчинство - до навършване на 2-годишна възраст на детето. Към него се прилага и акт за раждане на детето. Преди това приложение се подава приложение за промяна в обстоятелствата, а именно - възобновяване на трудовата дейност.

Формуляри, попълвани от работодателя и представяни пред НОИ:

Приложение № 9 - Удостоверение. Това приложение се попълва за представяне, корекция или заличаване на информация във връзка с обстоятелствата по изплащане на паричните обезщетения при временна нетрудоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове.

Приложение № 10 - Удостоверение. Това приложение се попълва за представяне, корекция или заличаване на информация във връзка с обстоятелствата по изплащане на паричните обезщетения при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО, раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15, календарни дни, при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО, при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни, за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 и чл. 54 от КСО.
 
Приложение № 11 - Удостоверение. Това приложение се попълва за представяне, корекция или заличаване на информация във връзка с обстоятелствата по изплащане на паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО, раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни, раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по чл. 53а от КСО, осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 календарни дни, отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО за САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.

  

СРОКОВЕ за ПРЕДСТАВЯНЕТО на ДОКУМЕНТИТЕ в НОИ

Съгласно изменените разпоредби на чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване, касаещи сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, в сила от 01.01.2016 г. се въвежда единен краен срок за представяне на документите в съответното ТП на НОИ, който не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, а именно:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 10-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица - до 10-то число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

От горецитираното е видно, че срока за представяне на документите в НОИ е обвързан само и единствено с представянето на пълния комплект документи от работника на работодателя – не зависи от кога започва болничния лист, не зависи кога е издаден болничния лист, кога са изплатени заплати и осигуровки, а само от факта кога физически работника е представил болничния на работодателя си.
В тази връзка, защото тази дата ще е много важна, тя ще трябва да бъде документирана. Няма да приемате болнични листове, които някой е минал и просто е оставил. От сега нататък всеки, който предава болнични листове, трябва пълно да ги окомплектова с всички допълнителни необходими документи (приложения за сметка и т.н.) и да попълва следната Декларация от работника - какво точно представя и кога го представя. Ако документите се представят от трето лице - пълномощник (при невъзможност на лицето, ползващо болнични само да се яви при работодателя си), трябва да се попълни Декларация от пълномощника , в която се отбелязват, както данните на лицето, представящо документите, така и данните на работника, за който се отнасят.

След изтичане на периода с обезщетения за бременност и раждане и гледане на дете до 2 год., родителите имат право на неплатен отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст, по 6 месеца за всеки. Този отпуск се ползва след подаване на Молба за ползване на неплатен отпуск по чл.167а КТ към работодателя. Единият родител може да прехвърли до 5 месеца от своята част от отпуска на другия. Пълният размер на отпуска от 12 месеца може да се ползва от единия родител само ако не е сключил брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; ако другия родител е лишен от родителски права или е починал. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части, но не по-малко от 5 дни наведнъж като работодателят трябва да е уведомен най-малко 10 работни дни предварително. Родителят, който прехвърля отпуска си, трябва да даде своето писмено съгласие за това.

 

РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ

обр. О-11 Декларация за трудова злополука.

обр. О-13 Протокол за резултатите от извършеното разследване на злополуката.

ДОКУМЕНТИ във връзка с ПЕНСИОНИРАНЕ

Обр. УП-1 е заявление за отпускане на пенсия. То се подава от лицето или последния работодател.

Обр. УП-2 е удостоверение за осигурителен доход. Представя се УП-2 за три поредни избрани години с най-висок осигурителен доход за периода 01.01.1982 - 31.12.2006 год. За периода след 01.01.1997 до момента на пенсиониране - осигурителния стаж за всички години.

Обр. УП-3 е удостоверение за осигурителен доход. Издава се, когато няма нанесен стаж в трудовата книжка, работа при непълен работен ден, работа по допълнителен трудов договор и др.

Обр. УП-4 е декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството.

Обр. УП-5 е декларация за встъпване в нов брак.

Обр. УП-7 е удостоверение за получаване на пенсия и добавки към нея (издава се от НОИ).

Обр. УП-8 е удостоверение за получени суми (издава се от НОИ).

 

Удостоверение за пенсиониране обр.УП-2 отдавна не е необходимо на лицата във връзка с пенсионирането им, но едва тази година (2018 г.) Народното събрание стигна да го уреди в нормативен акт, а именно в чл.5 ал.7 от Кодекса за социално осигурявате, в който е записано, че работодателя/осигурителя издава удостоверения за осигурителен стаж и доход само за периоди преди 01.01.2000 год. 

Отпада ангажираността на работодателите да издават удостоверения, известни като УП- 2 и УП-3. 

След въвеждането на Персоналния регистър на НОИ удостоверенията за пенсиониране отдавна са отживелица, но едва  сега народното събрание реши да ги отмени, считано от 01.01.2018 г.

 За всички периоди след това се взимат данните от Персонален регистър.

 (7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2005 г., бр. 107 от 2014 г., в

сила от 1.01.2015 г., бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) Осигурителят е длъжен в 14-дневен

срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да

удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:

  1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
  2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.

 

Всички документи, свързани с осигуряваните лица се издават безплатно от Счетоводната кантора за клиенти, ползващи пълно счетоводно обслужване и/или обработка на работни заплати.

Ако имате въпроси или се нуждаете от специализирана консултация - свържете се с нас. Консултациите са безплатни за клиенти на счетоводната кантора.

Мнения