Неделя, 21-12- 2014 г. - 18:28:54
5.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: 0888 558 625 (МТел)
моб.: 0888 099 648 (МТел)
моб.: 0893 458 502 (Теленор)
моб.: 0877 013 302  (Виваком)
e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Важни срокове

 

Работните дни през АВГУСТ/2014 са 21.

Работните дни през СЕПТЕМВРИ/2014 са 21.


Работните и почивните дни за 2013 год. можете да видите тук.

Работните и почивните дни за 2014 год. можете да видите  тук.

 

 =====

Пълният данъчен календар за 2014 год. можете да видите тук.


Пълният осигурителен календар за 2014 год. можете да видите тук.

 

=====

До 15.09.2014 год. всички интрастат оператори трябва да подадат отчети за извършените вътрешнообщностни придобивания и/или изпращания за м.август/2014 год. Декларациите се приемат в НАП само по електронен път, подписани с универсален електронен подпис.

Интрастат оператор, който не подаде Интрастат декларация, не я подаде в предвидените
срокове или предостави неизчерпателни или неверни данни в Интрастат декларация,
се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. 
Който при поискване от Националната агенция за приходите не предостави
в определения срок информацията по чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 1, се наказва с глоба
или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв. 
При повторно извършване на нарушенията  наказанието се налага в двоен размер,
а при системни нарушения - в троен размер.

Повече за системата ИНТРАСТАТ можете да научите тук.

=====

До 15.09.2014 год. всички фирми, които са регистрирани по ЗДДС, трябва да подадат месечната си Справка-декларация за м.август/2014 в НАП. В същия срок се внася и дължимия данък по сметките на републиканския бюджет. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец август. 

Регистрирано по ЗДДС лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията и отчетните регистри  или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв
Изготвянето на месечната Справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларацията, подаването им по електронен път към НАП и изчисляването на дължимия данък на нашите клиенти, е задължение на счетоводната кантора. Повече за това, което можем да ви предложим ще видите в Пълният пакет услуги.

=====

До 15.09.2014 год. е срока за подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.

=====

До 15.09.2014 год. всички данъчнозадължени лица, които не са регистрирани по ЗДДС, но са получили услуги по чл. 21, ал. 3, когато доставчикът не е установен на територията на страната, трябва да внесат дължимия данък.

 =====

 До 20.09.2014 год. подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец август 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

=====

До 25.09.2014 год.  трябва да се подадат декларации образец № 1 и образец № 6 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили по трудови и извънтрудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени/дължими за август 2014 г. Моля, не забравяйте за новия ред за подаване и новия софтуер за генериране на Декларация обр.1 и Декларация обр.6
 

Изготвянето на разчетно-платежните ведомости, сметките за изплатени суми, всички платежни нареждания за плащане на данъчни и осигурителни вноски, подаването на информация за осигурените лица и платените осигуровки и данъци и всичко, свързано с разчетите по осигуряването на персонала и собствениците е задължение на счетоводната кантора. Повече за това, което можем да Ви предложим в областта на осигуряването и управлението на човешките ресурси може да видите тук

=====
 

До 25.09.2014 год. трябва да се внесат осигурителните вноски и авансовия данък от самоосигуряващите се лица. В същия срок подлежи на внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

Изготвянето на разчетно-платежните ведомости, сметките за изплатени суми, всички платежни нареждания за плащане на данъчни и осигурителни вноски, подаването на информация за осигурените лица и платените осигуровки и данъци и всичко, свързано с разчетите по осигуряването на персонала и собствениците е задължение на счетоводната кантора. Повече за това, което можем да Ви предложим в областта на осигуряването и управлението на човешките ресурси може да видите тук

=====

До 25.09.2014 год. трябва да се внесат от осигуряващия осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец август 2014 г.

Изготвянето на разчетно-платежните ведомости, сметките за изплатени суми, всички платежни нареждания за плащане на данъчни и осигурителни вноски, подаването на информация за осигурените лица и платените осигуровки и данъци и всичко, свързано с разчетите по осигуряването на персонала и собствениците е задължение на счетоводната кантора. Повече за това, което можем да Ви предложим в областта на осигуряването и управлението на човешките ресурси може да видите тук.

=====

До 25.09.2014 год. трябва да се подаде Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец август 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

=====

До 15.09.2014 год. трябва да се внесе месечната авансова вноска за м.09/2014 за корпоративния данък от всички фирми, които са задължени да правят месечни авансови вноски.

 

=====

 До 15.10.2014 год. трябва да се внесе тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2014 за корпоративния данък от всички фирми, които са задължени да правят тримесечни авансови вноски.

Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски, т.е. данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби от предходната година в диапазона 300 000 – 3 000 000 лв.
Тримесечните авансови вноски се определят като Прогнозната данъчна печалба се умножи по данъчната ставка и се раздели на 4.

Изчисляването на всички дължими данъци на нашите клиенти е задължение на счетоводната кантора. Повече за това, което можем да ви предложим ще видите в Пълният пакет услуги.

=====

До 31.10.2014 год. трябва да се подаде Декларация по чл.55 и чл.201 от ЗКПО за трето тримесечие на 2014 год.

Редът за подаване на декларацията по чл.55 за трето тримесечие е общия, няма изключение за декларираните доходи. 

 Напомняме, че съгласно чл.65 ал.12 от ЗДДФЛ, предприятията-платци на доходи по чл.43 ал.4 (извънтрудови правоотношения) и доходи по чл.44 ал.4 (авансов ДОД върху доходите от наем), НЕ УДЪРЖАТ ДАНЪК за тези доходи, респ. не ги включват в Декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ за ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ на ГОДИНАТА – месеците октомври, ноември и декември.
Това означава, че наема за последното тримесечие се изплаща от наемателите в пълен размер, не се удържа и внася данък. Наемодателите също не подават Декл. по чл.55, а декларират и внасят данъка с Годишната си данъчна декларация по чл.50 (в срок до 30.04.2014 год.).

По всички изплатени доходи по граждански договори за месеците октомври, ноември и декември също не се удържа и внася данък. Данък се декларира и внася от получателя на дохода в Годишната данъчна декларация по чл.50 (в срок до 30.04.2014 год.).

Платците на доходи издават служебни бележки по образец за изплатените доходи и удържаните данъци, съгласно чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ. В бележката се включват всички изплатени доходи (за цялата година) и удържания данък (само за първите три тримесечия). По същия начин се посочват и сумите в Справката по чл.73 от ЗДДФЛ.

Целта на тази мярка е, да не се удържа авансово целия дължим данък за годината, а да се даде възможност за изравняване и ползване на различните предвидени в закона облекчения и отстъпки. Ако всичко е платено авансово, пак може да се ползват отстъпки, но тогава се пристъпва към възстановява на надвенесения данък, което е по-сложна процедура и се ангажира голям ресурс.

Това не се отнася за доходите от дивиденти и други доходи, облагани с данък при източника – данъкът за този вид доходи се удържа, внася и декларира от платеца на дохода чрез подаване на Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие в срока за внасяне на данъка – до 31.01.2014 год.

 

 

 

 Ако не знаете нищо за тези събития и срокове, значи Вашите счетоводители не се грижат за вашите интереси по най-добрия начин. Сега е момента да се обърнете към нас, за да ви предложим перфектно обслужване на добри цени - свържете се с нас още сега.