Четвъртък, 19-10- 2017 г. - 02:40:22
dsc04001.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: (+359) 888 558 625
моб.: (+359) 888 099 648
моб.: (+359) 887 594 968

e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Осигуряване 2013

Новостите в осигуряването, приети със Закона за бюджета на ДОО за 2013 са:

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2013 год.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО;

  2. минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 год. зависи от окончателния им доход от дейността като самоосигуряващи се лица за 2011 год. (деклариран към 30.04.2012 год.), както следва:

• до 5400 лв. - 420 лв.;
• от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;
• от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
• над 7500 лв. - 550 лв.

Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, които не са осъществявали дейност през 2011 год., както и на започналите дейност през 2012 год. или 2013 год. е 420 лв.

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква “а”, т.е. 420 лв.

Определя се за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 145 лв., а за периода от 1 април 2013 г. – 150 лв.

Определя се за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.

Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

Определя се за 2013 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.

Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно Приложение № 2 . Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

 За 2013 г. НЕ се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната

Размера на дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

Първите три дни от периода на временна неработоспособност се заплащат от работодателя, в размер на 70% от брутното месечно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2012 г., продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичането на срока им.

*****

Определят се следните проценти на осигурителните вноски за 2013 год.:

 Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и вноски в УчПФ - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице

  Размерите на осигурителните вноски за 2013 год. са идентични с тези за 2012 год. Основните случаи на осигуряване и съответното разпределение на осигуровките може да видите тук .

 Ако искате да видите как биха се променяли заплатите с новите осигуровки, може да използвате този примерен фиш за заплата . В него има две страници - една за родените преди 1960 г. и една след за тези, родени след 1960 г. Заложеният процент трудова злополука е 0.5 %, защото е най-масовия. Ако във вашата фирма е друг - може лесно да се промени. Ако заплатата е над 2200 лв., то в поле "осигурителен доход" трябва да се фиксира 2200 лв., защото това е тавана за социалното осигуряване.

  Ето и няколко "лесни" сметки:

Нетното възнаграждение е равно на 0.7839 от брутното възнаграждение.

Аналогично, ако разделим нетното на 0.7839 - ще получим брутното.

Ако се интересувате колко всичко данъци и осигуровки ще платите (от работник и работодател) на дадена заплата, просто я умножете по коефициент 0.3951 и готово. (Заб. изчислението е при ТЗПБ 0.5, при заплата до 2200 лв.)

 Промени в сроковете на административните процедури:

Срокове за внасяне на осигурителни вноски:

1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът.
2. За самоосигуряващи се лица 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
3. За извънтрудови правоотношения (граждански договори) – 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

За всеки месец осигурителните вноски ще се внасят с отделен платежен документ.

Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете:

1. За осигурителите – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя

2. За самоосигуряващите се – до 15-то число на месеца следващ месеца, през който е издаден документа за временна неработоспособност или трудоустрояване, или до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на малко дете.

Сроковете няма да зависят от изплащането на заплатите, внасянето на осигуровките и подаването на Декларация Обр. 1.

Банките ще отпускат суми за изплащане на възнаграждения, независимо дали са внесени дължимите осигурителни вноски. В тази връзка отпада декларацията за банките по чл. 7, ал.8 КСО, с която се декларираше, че осигурителните вноски за внесени. Отпада и задължението и отговорността на банките, когато са разрешили теглене на пари за трудови възнаграждения без да е представена тази декларация.
 

Изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 11.01.2013 год.

 
Ако имате въпроси или се нуждаете от специализирана консултация - свържете се с нас. Консултациите са безплатни за клиенти на Счетоводната кантора.