Понеделник, 25-09- 2017 г. - 12:35:31
picture013.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: 0888 558 625 (МТел)
моб.: 0888 099 648 (МТел)
моб.: 0893 458 502 (Теленор)
моб.: 0877 013 302  (Виваком)
e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Нормативна база

Данъчни закони

 • Закон за данък върху добавената стойност [отвори]
 • Правилник за прилагане на данък върху добавената стойност [отвори]
 • Закон за корпоративното подоходно облагане [отвори]
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица [отвори]
 • Закон за акцизите и данъчните складове [отвори]
 • Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове [отвори]
 • Закон за местните данъци и такси [отвори]
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс [отвори]
 • Закон за националната агенция за приходите [отвори]
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки [отвори]
 • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 год. [отвори]

            - Приложение № 1 към чл.8, т.1 от ЗБДОО [отвори]

            - Приложение № 2 към чл.13 от ЗБДОО [отвори]

            - Приложение № 3 към чл.16 ал.3 от ЗБДОО [отвори]

Труд и осигуряване

 • Кодекс на труда [отвори]
 • Кодекс за социално осигуряване [отвори]
 • Наредба за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски [отвори]
 • НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица [отвори]
 • НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица [отвори]
 • Наредба за медицинската експертиза [отвори]
 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки [отвори]   
 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране [отвори]

 Други

 • Закон за счетоводството [отвори]
 • Търговски закон [отвори]
 • Закон за търговския регистър [отвори]
 • Закон за задълженията и договорите [отвори]
 • Закон за ограничаване на плащанията в брой [отвори]
 • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията [отвори]
 • Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) [отвори]
 • Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България [отвори]
 • Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства [отвори]
 • Наредба за командировките в страната [отвори]
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина [отвори]