Вторник, 1-12- 2015 г. - 13:01:57
picture013.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: 0888 558 625 (МТел)
моб.: 0888 099 648 (МТел)
моб.: 0893 458 502 (Теленор)
моб.: 0877 013 302  (Виваком)
e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Кодове за вид плащане

  

Кодовете за видове плащане на данъци и осигуровки, валидни от 01.03.2014 год.

 Кодовете за плащане на ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ може да изтеглите тук .

  Банковите сметки на НАП за превод на данъци и осигуровки може да изтеглите тук .


Искане за издаване на документи от НАП може да изтеглите тук 

 

 С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отнесено плащането  за осигурителните вноски за ДОО, самоосигурявнащите се лицата, задължително трябва да подадат писмено ЗАЯВЛЕНИЕ в офиса на НАП по постоянен адрес преди парите да бъдат наредени по сметките на приходното ведомство.

      Промяната е направена във връзка с изискването на осигурителното законодателство вноските за държавното обществено осигуряване да са внесени от самоосигуряващите се, за да могат да породят осигурителни права. По този повод и поради поредността на погасяване на публичните задължения, въведена от началото на 2013 г. би могло да се стигне до случаи, в които самоосигуряващите се лицата със стари данъчни задължения извършват плащания, но сумите погасяват техните по-стари дългове, като текущите задължения за осигурителни вноски остават неплатени. След подаването на заявлението сумите ще могат да постъпят за погасяване на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване.

****************

Нови кодове за вид плащане от 01.01.2013 г.

Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11.

 Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11.

В изпълнение на указанията за банково обслужване на бюджетните плащания на Министерство на финансите от 01.01.2013 влизат в сила следните промени при обработка на платежни нареждания за плащане от/към бюджета:

1. Закриват се всички сметки 7315 и 7316 на НАП както и всички свързани с тях кодове за вид плащане 55 хх yy и 56 хх yy;
2. Всички администрирани от НАП публични вземания – данъци и осигурителни вноски за НОИ, ДОО и НЗОК ще се внасят по досегашните сметки 7301 на съответната териториална дирекция на НАП (ТД на НАП) по нов единен код за вид плащане за задължения за данъци, ДОО и НЗОК: 11 11 11;

3. Приходите за ДЗПО продължават да се превеждат по досегашните сметки 7318 на съответните ТД на НАП по единен нов код за вид плащане за ДЗПО: 58 11 11;

4. При погасяване на тези вземания:
    • отпада задължението да попълватe реквизитите:
     а) вид и номер на документ;
     б) дата на документа;
     в) период, за който се плаща. 
   • В електронните канали остава задължението да попълвате Вид на документ със стойност „9“.

5. Запазва се задължителното попълване и контрол на реквизита за идентификация на задълженото лице – ЕИК/код по БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ.

6. Осигурителните вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат

7. Не се приема за изпълнение многоредово платежно нареждане за плащане от/към бюджета за погасяване на публични вземания към НАП – данъци и осигурителни вноски

8. При плащания към Агенция „Митници“ и към общини/местните данъци и такси няма промяна.
 

Горепосочените промени са задължителни и трябва да ги имате предвид при попълването и подаването на платежните нареждания от/към бюджета от 01.01.2013 г.


З А Я В Л Е Н И Е по чл.169, ал.4 от ДОПК

З А Я В Л Е Н И Е по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

З А Я В Л Е Н И Е за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005г.

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"

  

    *****
Удържане и внасяне на авансов данък върху доходите от наем 

   Според последните промени в ЗДДФЛ, влизащи в сила от 01.01.2011 год. наемателите, когато са предприятия или самоосигуряващи се лице стават платци на ДОД за наема, който плащат на наемодателите са - физически лица: " Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто."

   Лесно може да изчислите какъв данък трябва да внесете като използвате тази таблица.

  Данъкът се внася с вносна бележка/платежно нареждане към бюджета, в което се вписва сумата на дължимия данък и като основание се посочват: "Авансов данък за наем" и като други пояснения може да се посочат имената и ЕГН-то на наемодателя. Данъчно задължено лице е наемателя. Сумата се превежда по сметката за внасяне на данъци в републиканския бюджет по седалище на фирмата на наемателя. Кода за вид плащане е 111111 - Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др. Данъкът се удържа на тримесечие, като срок за внасяне на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася наема. 

   За извършените плащания на авансовия данък наемателя издава на наемодателя-физическо лице Служебна бележка по чл.45 ал.4. Всички бележки се прилагат към годишната данъчна декларация на наемодателя и служат за удостоверяване на платения авансово данък.

   Наемателят включва всички изплатени суми по наемни плащания в Справка за изплатени доходи на физически лица за съответната година. (с изключение на доходите от трудови и правоотношения и пенсии)

   Повече по темата, предложено под формата на "Въпроси-отговори" може да намерите тук.
 

   *****

 Справка за дължимите вноски за ДОО и ДЗПО от самоосигуряващите се лица върху минималния осигурителен доход, изтеглете тук.

 

 Ако имате въпроси или се нуждаете от специализирана консултация - свържете се с нас. Консултациите са безплатни за клиенти на счетоводната кантора.